de en
Nexia Ebner Stolz

Über uns

Theresa Reuter

Rechtsanwältin

Theresa Reuter, Rechtsanwältin bei Ebner Stolz in Stuttgart

Kontakt

theresa.reuter@ebnerstolz.de

Standort Stuttgart
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart

Tel. +49 711 2049-1855
Fax +49 711 2049-1810

Tätigkeitsschwerpunkte

 • M&A natio­nal/cross-bor­der
 • Gesell­schafts­recht
 • Zivil- und Schieds­ver­fah­rens­recht

Branchen

 • Ener­gie
 • Ent­s­or­gung
 • Maschi­nen­bau
 • Auto­mo­tive

Werdegang

 • Bache­lor Unter­neh­mens­ju­rist (LL.B)
 • Stu­dium der Rechts­wis­sen­schaf­ten in Mann­heim und Ber­gen/Nor­we­gen,
 • stu­di­en­be­g­lei­tende Tätig­keit unter ande­rem bei einem gro­ßen Ener­gie­ver­sor­ger
 • Rechts­re­fe­ren­da­riat in Mann­heim
 • 2018 Zulas­sung zur Rechts­an­walt­schaft
 • Seit 2018 bei Ebner Stolz