de en
Nexia Ebner Stolz

Über uns

Theresa Reuter

Rechtsanwältin

Theresa Reuter, Rechtsanwältin bei Ebner Stolz in Stuttgart

Kontakt

theresa.reuter@ebnerstolz.de

Standort Stuttgart
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart

Tel. +49 711 2049-1855
Fax +49 711 2049-1810

Tätigkeitsschwerpunkte

 • M&A na­tio­nal/cross-bor­der
 • Ge­sell­schafts­recht
 • Zi­vil- und Schieds­ver­fah­rens­recht
 • En­er­gie­recht

Branchen

 • En­er­gie
 • Ent­sor­gung
 • Ma­schi­nen­bau
 • Au­to­mo­tive

Werdegang

 • Ba­che­lor Un­ter­neh­mens­ju­rist (LL.B)
 • Stu­dium der Rechts­wis­sen­schaf­ten in Mann­heim und Ber­gen/Nor­we­gen,
 • stu­di­en­be­glei­tende Tätig­keit un­ter an­de­rem bei einem großen En­er­gie­ver­sor­ger
 • Rechts­re­fe­ren­da­riat in Mann­heim
 • 2018 Zu­las­sung zur Rechts­an­walt­schaft
 • Seit 2018 bei Eb­ner Stolz