de en
Nexia Ebner Stolz

Über uns

Dr. Rolf Kußmaul

Rechtsanwalt

Dr. Rolf Kußmaul, Steuerberater, Rechtsanwalt, Ebner Stolz, Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart

Kontakt

rolf.kussmaul@ebnerstolz.de

Standort Stuttgart
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart

Tel. +49 711 2049-1176
Fax +49 711 2049-1360

Tätigkeitsschwerpunkte

 • Unter­neh­mens­sa­nie­rung
 • Insol­venz­recht
 • Umstruk­tu­rie­run­gen
 • Gesell­schafts­recht
 • Kol­lek­tiv­ar­beits­recht
 • Unter­neh­mens­kauf

Werdegang

 • Juris­ti­sches Stu­dium an der Uni­ver­si­tät Tübin­gen
 • Pro­mo­tion zum Dr. jur.
 • 1985 bis 1990 Tätig­keit als selbst­stän­di­ger Rechts­an­walt in Rechts­an­walts-Sozie­tät mit Schwer­punkt Insol­venz­recht
 • Seit 1991 Mit­ar­bei­ter
 • Part­ner seit 1995