deen
Nexia Ebner Stolz

Veröffentlichungen

Steuerrecht in der Insolvenz

Hand­buch des Fach­an­walts In­sol­venz­recht 2015, Ka­pi­tel 9

Ka­pi­tel 9 "Steu­er­recht in der In­sol­venz" von un­se­rem Rechts­an­walt und Steu­er­be­ra­ter Dr. Jörg R. Ni­ckel, er­schie­nen im Hand­buch des Fach­an­walts In­sol­venz­recht.

nach oben