de en
Nexia Ebner Stolz

Über uns

Jochen Rienth

Rechtsanwalt

Jochen Rienth, Rechtsanwalt, Ebner Stolz, Kronenstraße 30, 70174 Stuttgart

Kontakt

jochen.rienth@ebnerstolz.de

Standort Stuttgart
Kronenstraße 30
70174 Stuttgart

Tel. +49 711 2049-1337
Fax +49 711 2049-1810

Tätigkeitsschwerpunkte

 • M&A na­tio­nal/cross-bor­der
 • Im­mo­bi­li­en­trans­ak­tio­nen
 • Ge­werb­li­ches Miet­recht
 • Ge­sell­schafts­recht und Ge­sell­schaf­ter­st­rei­tig­kei­ten
 • Zi­vil­ver­fah­ren

Branchen

 • Auto­mo­tive
 • Ma­schi­nen­bau
 • Che­mie
 • IT-Ser­vices

Werdegang

 • Stu­dium der Rechts­wis­sen­schaf­ten in Hei­del­berg
 • 2010 Zu­las­sung als Rechts­an­walt
 • Seit 2014 bei Eb­ner Stolz

Persönliche Leidenschaften

Renn­rad­fah­ren, Rei­sen, Kunst, Fo­to­gra­fie